Брест Бизнес содействие. Содействие малому бизнесу.

Get Adobe Flash player

Rada « Socjalno - ekonomicznej wspуBpracy «Bug»

2. Rada nie jest osobą prawną i nie podlega rejestracji państwowej. Jej działalność ma charakter wyjątkowo doradczy i Rada nie jest instytucją nadrzędną w stosunku do wchodzących w jej skład uczestników.

4. W skład Rady na podstawie dobrowolnej wchodzą kierownicy przedsiębiorstw, przedsiębiorcy prywatni i inni obywatele Republiki Białoruś, Ukrainy oraz Rzerzypospolitej Polski, zjednoczone na podstawach zainteresowania ogólnego według wymiany doświadczeń w sferze socjalno-ekonomicznej, a także wpływu aktywnego na dynamikę socjalno-ekonomicznych procesów w społeczeństwie.

5. Cele i zadania Rady:

5.1. stała wymiana pogłądami na temat najbardziej aktualnych problemów socjalno-ekonomicznych, wypracowanie drogi i mechanizmu ich rozwiązania;

5.2. padanie do wiadomości organów władzy oraz mass mediów głównych tez problemów socjalno- ekonomicznego rozwoju i działalności podmiotów gospodarczych oraz obywateli;

5.3. konstruktywny dialog z przedstawicielami władz państwowych i zarządania, związków zawodowych i stowarzyszeń społecznych, instytucji finansowych i międzynarodowych;

5.4. omawianie projektów normatywnych i ustawodawczych aktów, wypracowanie uwag i propozycji do nich, аnaliza przebiegu ich realizacji;

5.5. omawianie problemów socjalnych oraz w sferze pracy;

5.6. nawiązanie kontaktów dla współpracy służbowej;

5.7. organizacja odpoczynku kulturalnego i sportowego;

5.8. przeprowadzenie polityki koordynacyjnej w sferze rozwoju socjalno-ekonomicznej działalności;

5.9. wypracowanie strategii rozwoju zjednoczeń społecznych;

5.10. koordynacja działań obrony prawa;

5.11. przygotowanie koordynacyjnych propozycji dla udoskonalenia bazy normatywnej, regulującej działalność socjalno-ekonomiczną;

5.12. rozszerzenie współdziałania zjednoczeń przedsiębiorców z władzami lokalnymi oraz samorządami;

5.13. rozszerzenie współdziałania zjednoczeń regionalnych z republikańskimi;

5.14. udział we wspólnych projektach w sferze wykonania socjalno-ekonomicznych zadań w regionach;

5.15. socjalno-ekonomiczna współpraca między podmiotami gospodarczymi – uczestnikami Rady.

6. Dla wykonania głównych zadań Rada:

6.1. stwarza i kształtuje miary koordynacyjne według działań zjednoczeń regionalnych, podmiotów gospodarczych, obywateli w sferze socjalno - ekonomicznej współpracy;

6.2. realizuje opracowanie strategii rozwoju socjalno-ekonomicznej współpracy zjednoczeń, zabezpiecza współdziałanie i wymianę doświadczeniami między nimi, udziela pomocy w nauczaniu ich pracowników;

6.3. formuluje propozycji realizacji działalności, skierowanej do obrony prawa i reprezentowanie interesów członków Rady, zabezpiecza wymianę doświadczeniami w dziedzinie tej pracy, z konieczności decyduje o dokonaniu ˛działań koordynacyjnych;

6.4. dokonywa monitoringu ustawodawstwa w sferze socjalno-ekonomicznej działalności, w poszczególnych przypadkach przygotowuje typowe projekty rozwiązań problemów,ogólnych dla wszystkich regionów;

6.5. sprzyja rozszerzeniu współdziałania członków Rady z władzami lokalnymi oraz samorządami, także przez przygotowanie i koordynację propozycji rozwoju ustawodawstwa, wymianę doświadczeniami z pracy, przeprowadzenie wspólnych przedsięwzięć.

7. Podstawową formą pracy są posiedzenia.

8. Posiedzenia Rady są prawomocne, jeśli są obecni nie mniej niż 50 % wchodzących w jej skład uczestników. Także niezbędną jest obecność chociaż jednego przedstawiciela z każdej strony uczestników Rady.

9. Decyzje Rady przyjmowane są na podstawie konsensu i mają dla wchodzących w jej skład uczestników charakter polecenia.

10. Na czele stoi Przewodniczący Rady oraz dwa Zastępcy Przewodniczącego, wybierane są przedstawicielami stron uczestników Rady. Przewodniczący Rady wybierany jest na jeden rok po kolei z każdej strony.

11. Przewodniczący Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego prowadzą posiedzenia kolejno, zgodnie z uczestnikami stron na podstawie konsensu.

12. Nа kolejnym posiedzeniu Rady określa się wezwanie, miejsce i data następnego posiedzenia. Posiedzenia odbywają się w razie potrzeby, ale minimum jeden raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zebrane z inicjatywy minimum trzech uczestników Rady z każdej strony.

13. Posiedzenia Rady wnoszą do protokołów, które podpisuje przewodniczący. Prowadzenie i przechоwywanie dokumentacji Rady dokonywa Przewodniczący.

14. Organizację posiedzenia Rady, techniczne oraz informacyjne zabezpieczenie dokonywa na ogół dyrekcja wykonawcza Zjednoczenia Społecznego «Brzeskiego Związku przedsiębiorców «Wsparcie».

15. Dla rozstrzygnięcia zadań Rady, organizacji posiedzeń i innej działalności, uczestnicy dokonują składki członkowskie.

16. Wysokość składki członkowskiej wyznacza Rada w razie potrzeby.

17. Dla akumulowania i przechowywania składek członkowskich każdy ze stron powinien mieć odpowiedni
rachunek w banku.

18. Rada rozwoju « Socjalno – ekonomicznej współpracy «Bug» przerywa swą działalność po wyjściu 100% uczestników Rady z każdej strony uczestniczącej.